Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

1. DEFINICJE

Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

1.1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;

1.2. Konsument – Klient który składa Zamówienie w celach niezwiązanych z działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą ani wykonywaniem wolnego zawodu;

1.3. Newsletter - usługa elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Towarach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4. Przedsiębiorca – Klient, który składa Zamówienie w celach związanych z jego działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub wykonywaniem wolnego zawodu, w tym również Klient, który składa Zamówienie za pośrednictwem każdej innej osoby działającej w jego imieniu lub na jego rzecz;

1.5. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu internetowego;

1.6. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);

1.7. Sklep internetowy, Sklep – serwis internetowy za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia dostępny pod adresem:https://domee.pl/;

1.8. Sprzedający – Wisetrade sp. z o. o. z siedzibą w Bochni przy ul. Przemysłowej 82, 32-765 Rzezawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928307, NIP: 8681982852, REGON: 520247583;

1.9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.10. Umowa sprzedaży – każda umowa, na mocy której przedsiębiorca przenosi lub zobowiązuje się do przeniesienia własności Towarów na Klienta, a Klienta płaci lub zobowiązuje się do zapłacenia ich ceny;

1.11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru;

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep internetowy, dostępny pod adresem: https://domee.pl/ jest prowadzony przez Wisetrade sp. z o. o. z siedzibą w Bochni przy ul. Przemysłowej 82, 32-765 Rzezawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928307, NIP: 8681982852, REGON: 520247583.

2.2. Za pośrednictwem Sklepu internetowego Sprzedający oferuje do sprzedaży Towary.

2.3. Szczegółowy spis Towarów wraz z podaniem ich cen jednostkowych znajduje się na stronie internetowej Sklepu.

2.4. Umowa sprzedaży zawierana jest pomiędzy Klientem a Sprzedającym zgodnie z prawem polskim oraz prawem UE.

2.5. Wszystkie oznaczenia produktów i ich nazwy są użyte w celach identyfikacyjnych mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, na które osobom uprawnionym udzielono prawa ochronnego.

3. ZASADY KORZYSTANIA ZE SKLEPU INTERNETOWEGO

3.1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru na stronie Sklepu internetowego obywać się może na dwa sposoby:

a) poprzez uprzednie założenie konta i rejestrację Klienta na stronie Sklepu internetowego albo b) poprzez dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji.

3.2. W przypadku wyboru przez Klienta opcji zakupu Towaru za uprzednim założeniem konta i rejestracją na stronie Sklepu internetowego, Klient powinien dokonać czynności rejestracyjnych polegających na wypełnieniu i zaakceptowaniu formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu internetowego.

3.3. Warunkiem rejestracji jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (email) oraz wyrażenie zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego oraz treść polityki prywatności Sklepu.

3.4. W przypadku zdecydowania się przez Klienta na dokonanie zakupu bez uprzedniej rejestracji, będzie on zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza ze swoimi danymi po dokonaniu zakupu, jak również będzie zobowiązany do wyrażenia zgody na treść Regulaminu i zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta przez Sprzedającego oraz treść polityki prywatności Sklepu.

3.5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a) podał w trakcie składania Zamówienia dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu internetowego;

c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z zobowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedającego.

3.6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu internetowego usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a) niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c) niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam);

d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego;

e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie na własny użytek (zakaz korzystania ze Sklepu internetowego w celu prowadzenia działalności komercyjnej);

f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu i polityki prywatności Sklepu, z także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

4. PROCEDURA ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY

4.1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę Sklepu internetowego, dokonać wyboru Towaru, jego ilości, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie Sklepu.

4.2. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

4.3. W trakcie składania Zamówienia Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz modyfikacji w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu.

4.4. Po dodaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a) przedmiotu zamówienia; b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują); b) wybranej metody płatności; c) wybranego sposobu dostawy; d) czasu dostawy.

4.5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe, zaakceptowanie Regulaminu i polityki prywatności oraz wyrażenie zgody na przetwarzania danych osobowych Klienta przez Sprzedającego.

4.6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym umowy sprzedaży Towarów zgodnie z treścią Regulaminu.

4.7. Umowę uważa się za zawartą z momentem otrzymania przez Sprzedającego Zamówienia złożonego przez Klienta.

4.8. Zamówienia złożone w Sklepie są realizowane w godzinach pracy Sklepu (w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach, od 8:00 do 16:00. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele lub święta, będą rozpatrywane następnego dnia roboczego,

4.9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną „Potwierdzenie złożenia zamówienia" zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia, tj.:

a) dane identyfikujące przedsiębiorcę; b) podstawowe cechy wybranego towaru; c) łączna cena wraz z podatkami, a także opłaty za dostarczenie, usługi pocztowe oraz jakiekolwiek inne dodatkowe koszty d) wybrany sposób płatności, dostawy; e) w przypadku prawa do odstąpienia od umowy – warunki, terminy oraz procedura odstąpienia;

5. CENY I METODY PŁATNOŚCI

5.1. Ceny Towarów podawane są w złotych i zawierają wszystkie składniki według stawki określonej odrębnymi przepisami.

5.2. Cena Towarów nie zawiera kosztów przesyłki i Dostawy Towarów do Klienta.

5.3. Cena podana przy Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia i nie ulegnie zmianie aż do wykonania Zamówienia.

5.4. Ceny Towarów podane w Sklepie internetowym dotyczą tylko oferty Sklepu internetowego i są ważne tylko w ofercie internetowej.

5.5. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu internetowego, usuwania produktów z oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu internetowego bądź wprowadzania w nich zmian, w tym również zmiany Regulaminu. Zmiany te nie będą miały zastosowania do Zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem. O planowanych zmianach dotyczących Regulaminu będą umieszczane z 7-dniowym wyprzedzeniem na głównej stronie Sklepu w widocznym miejscu, tak aby każdy mógł się z nimi zapoznać. Wyżej wymienione zmiany dotyczące Regulaminu lub cen Towarów wchodzą w życie po upływie 7 dni od dnia zamieszczenia ich na stronie Sklepu internetowego.

5.6. W Sklepie internetowym istnieje możliwość płatności przy pomocy kart płatniczych (debetowych lub kredytowych) Visa lub Mastercard, jak również za pomocą operatorów płatności takich chociażby jak: PayU czy BLIK. Korzystając z danej formy płatności Klient nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów, z wyjątkiem ewentualnych kosztów narzuconych przez przedsiębiorców, za pomocą których płatność jest dokonywana, w szczególności banki.

5.7. Za moment dokonania płatności uważa się moment wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego lub przekazania Sprzedającemu gotówki.

5.8. Wszystkie dokumenty sprzedaży, w tym faktura VAT, są wysyłane drogą elektroniczną na skrzynkę mailową, udostępnioną podczas zakupu. Dokumenty te są generowane automatycznie przez system sprzedażowy. Akceptacja niniejszego regulaminu, dokonywana podczas składania zamówienia, stanowi równocześnie zgodę Klienta (kupującego) na wystawienie i przesyłanie przez Sprzedającego faktur w formie elektronicznej.

6. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

6.1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, dostępności Towaru w magazynie Sklepu.

6.2. Zamówienia składane w Sklepie są realizowane wyłącznie w dni robocze. Zamówienia składane w soboty, niedziele i święta będą zrealizowane najbliższego dnia roboczego.Czas oczekiwania na przesyłkę wynosi zwykle: 5 dni roboczych. Na czas oczekiwania składa się czas realizacji zamówienia, a więc skompletowanie Towarów do zamówienia oraz przewidywany czas dostawy, który wynosi od 24 godzin, w przypadku Polski.

6.3. W przypadku niedostępności części Towarów objętych Zamówieniem Klient, w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia, zostanie poinformowany o stanie realizacji Zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, odstąpienie od Zamówienia). Brak podjęcia przez Klienta decyzji w ciągu 10 dni roboczych od dnia przekazania mu informacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, uprawnia Sprzedającego do odstąpienia od umowy i zwrotu kwot uiszczonych przez Klienta. Odstąpienie od umowy, o którym mowa w zdaniu drugim, może nastąpić przed upływem 30 dni od dnia złożenia Zamówienia przez Klienta.

6.4. Każde zrealizowane Zamówienie jest dokumentowane przez Sprzedającego odpowiednim dokumentem księgowym, wystawianym po uregulowaniu przez Klienta całej należności z tytułu realizacji Zamówienia.

6.5. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych lub wyprzedażowych, których ilość jest ograniczona, realizacja Zamówień uzależniona jest od kolejności wpływu Zamówienia do Sklepu. Termin realizacji Zamówienia produktów wyprzedażowych wynosi 21 dni roboczych. Jeżeli po złożeniu Zamówienia okaże się, że Zamówiony towar jest obecnie niedostępny, Klient zostanie niezwłocznie poinformowany e-mailem o niedostępności towaru.

6.6. W sytuacji, o której mowa w pkt 4, odpowiednie zastosowanie znajduje procedura opisana w pkt 3.

7. DOSTAWA ZAMÓWIENIA

7.1. Dostawca zamówionych Towarów możliwa jest na terytorium Unii Europejskiej jak również poza jej granicami. W przypadku składania Zamówienia i wyboru sposobu dostawy Sklep internetowy automatycznie obliczy szacowany czas dostawy oraz jej koszt.

7.2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego (firmy kurierskiej).

7.3. Koszt dostawy (jeżeli Zamówienie nie jest objęte darmową dostawą) jest podawany przy składaniu Zamówienia i doliczany do ceny Towarów.

7.4. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowościami (w tym pomyłkami) popełnionymi przez składającego Zamówienie w Formularzu Zamówienia, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki.

7.5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zniszczenie, uszkodzenie czy brak doręczenia przesyłki nadanej przez niego za pomocą firmy kurierskiej.

7.6. Podczas odbioru przesyłki dostarczonej przez kuriera, Klient powinien w jego obecności dokładnie sprawdzić zawartość i kompletność przesyłki, stan opakowania zewnętrznego oraz stan zamówionego Towaru. W przypadku uszkodzenia przesyłki Klient powinien sporządzić wraz z kurierem protokół szkody, w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach podpisanych przez Klienta i kuriera.

8. ODBIÓR OSOBISTY ZAMÓWIENIA

8.1. Nie ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem przedsiębiorcy przewozowego (firmy kurierskiej)

9. RĘKOJMIA

9.1. Sprzedający, na sprzedawane przez siebie na stronie Sklepu Towary, udziela 2 letniej rękojmi za wady, na zasadach i warunkach określonych w kodeksie cywilnym. 9.2. Niezależnie od uprawnień z rękojmi Towary mogą być objęte gwarancją jakości udzielaną przez producenta Towarów. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

10. INFORMACJE O PRAWIE DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

10.1. Każdemu Klientowi, będącemu Konsumentem i korzystającemu ze Sklepu internetowego przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży Towaru bez podania przyczyny.

10.2. Konsument ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Towarów w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy dostarczonej na podstawie jednego Zamówienia.

10.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi złożyć stosowne oświadczenie. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi być złożone wobec Sprzedającego, w jeden z następujących sposobów:

a) wysłane pocztą na adres: Wisetrade sp. z o. o., ul. Przemysłowa 82, 32-765 Rzezawa;

b) wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: kontakt@domee.pl;

10.4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient będący Konsumentem wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

10.5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

10.6. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy ze Sprzedającym bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

11. SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

11.1. W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta będącego konsumentem sposobu dostarczenia Towaru innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.

11.2. Sprzedający dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie - w każdym przypadku Klient nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia przez Klienta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

11.3. Klient powinien odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Klient odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

11.4. Powyższe postanowienia dot. prawa do odstąpienia od umowy sprzedaży Towaru stosuje się także do osób fizycznych zawierających umowy ze Sprzedającym bezpośrednio związane z ich działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że umowy te nie posiadają dla tych osób charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanych przez te osoby działalności gospodarczych, udostępnionych na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

12. REKLAMACJE DOTYCZĄCE TOWARÓW

12.1. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować w jeden z następujących sposobów:

a) pocztą na adres siedziby przedsiębiorstwa Sprzedającego: Wisetrade sp. z o. o., ul. Przemysłowa 82, 32-765 Rzezawa;

b) wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: kontakt@domee.pl;

12.2. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji za rzeczy sprzedane w rozsądnym czasie, przy czym, w razie rozpatrywania reklamacji zgłoszonej przez Klienta będącego konsumentem, termin ten nie może przekroczyć 14 dni. Odpowiedź na reklamację (zarówno uznającą jak i nie uznającą reklamacji) Sprzedający przekazuje Klientowi pisemnie bądź w formie elektronicznej.

12.3. W przypadku braku uznania zasadności reklamacji, Klient zostanie powiadomiony o stanowisku Sprzedającego w terminie wskazanym w pkt 2 powyżej z podaniem uzasadnienia decyzji. Brak informacji w terminie 14 dni wobec Klienta będącego konsumentem, oznacza uznanie reklamacji i jej realizację.

12.4. W przypadku, o którym mowa w pkt 3 zdanie pierwsze, Klient będący konsumentem może zwrócić się o interwencję do odpowiedniego organu zajmującego się prawem konsumentów w kraju, z którego dokonywane było Zamówienie. W celu uzyskania pomocy lub porady należy przedstawić wszystkie dokumenty dotyczące poruszanej sprawy np. umowy, faktury, dokumenty gwarancyjne, rachunki.

12.5. W przypadku reklamacji ilościowej lub jakościowej zaleca się spisanie w obecności osoby dostarczającej Zamówienie protokołu szkody.

13. REKLAMACJE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

13.1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

13.2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu internetowego.

13.3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego Klient może zgłaszać w jeden z dowolnie wybranych sposobów:

a) pocztą na adres: Wisetrade sp. z o. o., ul. Przemysłowa 82, 32-765 Rzezawa;

b) wysłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Sprzedającego: kontakt@domee.pl;

13.4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu internetowego.

13.5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 30 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

14. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

14.1. Informujemy, że Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wisetrade sp. z o. o. z siedzibą w Bochni przy ul. Przemysłowej 82, 32-765 Rzezawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000928307, NIP: 8681982852, REGON: 520247583.

14.2. Szczegółowe informacje dot. zakresu i okresu przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego oraz uprawnienia Klientów zawarte są w Polityce Prywatności.

15. NEWSLETTER

15.1. Klient, po wyrażeniu stosownej zgody, może otrzymywać od Sprzedającego newslettera, tj. nieodpłatnie świadczonej drogą elektroniczną usługi, dzięki której Klient może otrzymywać od Sprzedającego drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Sklepu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Sklepie.

15.2. Skorzystanie przez Klienta z usługi newsletter jest dobrowolne.

15.3. Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Klienta w momencie zapisywania się do newslettera.

15.4. Klient, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach newslettera, skutkiem czego zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi newslettera, a Sprzedający rozpocznie jej świadczenie na rzecz Klienta.

15.5. W wiadomościach wysyłanych w ramach newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.

15.6. Klient może wypisać się z newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Sprzedającego: kontakt@domee.pl;

15.7. Skorzystanie przez Klienta z linka do wypisania się z newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

16. WARUNKI TECHNICZNE

16.1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać:

a) przeglądarkę internetową;

b) program Adobe;

c) aktywny adres e-mail;

d) aktywne połączenie z siecią Internet.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

17.1. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie stronie głównej Sklepu. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia oraz odpowiedniego dokumentu księgowego.

17.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem zostaje poddane właściwym sądom polskim zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów prawa polskiego.

17.3. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.

17.4. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

17.5. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 - 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).

17.6. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

17.7. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

17.8. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie usługi elektronicznej) zmieniony Regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 3841 Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

17.9. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

17.10. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, a w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r., przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

18. WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt XI i XII Regulaminu)

  • Adresat: Wisetrade sp. z o. o., ul. Przemysłowa 82, 32-765 Rzezawa.
  • Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących Towarów (*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)
  • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
  • Numer Zamówienia
  • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
  • Adres konsumenta(-ów)
  • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
  • Data